De Esch bundelt krachten in Buurtcollectief.

achtergrondinformatie

Inleiding
In juni 2015 is een petitie over het behoud van ontmoetingscentrum De Pomp aangeboden aan het College van B&W. De petitie werd ondertekend door ruim 1000 mensen uit De Esch en is namens het college in ontvangst genomen door wethouder de Jonge (zorg en welzijn). Hij zegde toe zich hard te maken voor het creëren van een zogenaamde ‘Huiskamer van de wijk’ in De Esch, als satelliet van het ‘Huis van de Wijk’ in Kralingen volgens het Nieuw Rotterdams Welzijnsbeleid (NRW).
Die toezegging is vervolgens opgenomen in het bestek voor de aanbesteding van het welzijnswerk gedurende komende twee of drie jaar. Daarbij staat bovendien dat de ‘winnende’ welzijnspartij serieus moet onderzoeken of zo’n huiskamer in ontmoetingscentrum De Pomp gerealiseerd kan worden.
Inmiddels heeft die aanbesteding plaatsgevonden en is bekend gemaakt dat het welzijnswerk in heel Kralingen-Crooswijk wordt gegund aan Stichting Dock, met het cluster Leliezorggroep/Aafje/Middin als onderaannemers. Hoe zullen deze welzijnsorganisaties hun opdracht in De Esch oppakken? En hoeveel geld willen die organisaties uittrekken voor de Huiskamer van De Esch?
Voordat hierover het gesprek met de welzijnsorganisaties (en gemeente) wordt aangegaan, is het goed om de krachten van bewoners, buurtorganisaties en –ondernemers te bundelen. Op 13 oktober jl. is daarom besloten om daartoe samen te werken in een Buurtcollectief De Esch. De volgende organisaties hebben verklaard zich in het collectief samen te werken:
– Bewonersplatform DWL-De Esch
– Buurt Bestuurt De Esch
– Welzijnspraktijk De Esch
– Wijkservicepunt De Esch
– Stichting Super-actief (o.a. zomer-kinderkamp)
– Stichting Abela (o.a. de wijktuin)
De komende tijd zullen meer organisaties worden opgeroepen om deel te nemen, zoals Huurdersvereningen, VVE’s, Gezondheidscentrum DWL en Novaterra (dependance Hoflaankerk).
Vertegenwoordigers van genoemde organisaties hebben als eerste stap antwoorden gegeven op deze vragen:
1. Wat zijn volgens bewoners, organisaties en ondernemers de functies van een
‘Huiskamer van De Esch’? Of wel: Welke activiteiten moeten er plaatsvinden?
2. Welke voorwaarden stelt dat aan de locatie en aan het beheer van de Huiskamer?
3. Hoe kunnen de bewoners, buurtorganisaties en –ondernemers daar maximale
invloed op uitoefenen?
4. Wat is de strategie op korte termijn?
In deze notitie worden de antwoorden op de vragen weergegeven.

Functies van/activiteiten in de Huiskamer van De EschIn onderstaand overzicht staat beschreven wat de functies van een Huis(kamer) van de Wijk zijn volgens het NRW (linker kolom) en daarnaast wat volgens vertegenwoordigers van buurtorganisaties en -ondernemers daadwerkelijk aan activiteiten moeten kunnen plaatsvinden in die Huiskamer (rechter kolom).
De meeste activiteiten in de rechter kolom vinden reeds plaats in De Pomp. Enkele activiteiten, met name op gebied van sportbeoefening, kunst en cultuur en educatie, zijn nieuw en worden aangemerkt met een *.
Functies van Huis(kamer) van de Wijk volgens NRW Noodzakelijke/gewenste activiteiten in Huiskamer van De Esch
Inloop en ontmoeting Inloop en ontmoeting met bar- en eetfaciliteiten (ook een avond per week)
Knooppunt bewonersinitiatieven – Standplaats Bewonersplatform en
Buurt Bestuurt De Esch en dus:
– vergaderfaciliteiten (minimaal 1 zaal)
Vraagwijzer of voorportaal daarvan Wijkservicepunt
Spreekuren van instanties op gebied van veiligheid, wonen, zorg en welzijn Spreekuren van:
– wijkagent
– woningcorporatie(s)
– advocaten, belastingadviseur e.d.
Dienstverlening en Ondersteuning – Werkruimte(n) voor zzp-ers *
– Steunpunt mantelzorgers
– Administratiekantoor
– Opvoedingsondersteuning(’t Winkeltje)
Educatie (in NRW toegespitst op taal) – taalonderwijs * (i.s.m. basisschool)
– computerles *
Preventie – cursus gezonde voeding (via Welzijns-
praktijk De Esch)
– fitgym (voor senioren) en yogalessen
– sportactiviteiten jeugd en jongeren *
Kinder- en jongerenwerk – peuterspeelzaal *
– jeugd-/jongerenhonk (eigen ruimte) *
Dagbesteding (kwetsbaren en ouderen) – bingo, bloemschikken e.d.
– activiteiten voor ALLE doelgroepen
op gebied van kunst en cultuur,
muziek en sportbeoefening e.d. *
Voorwaarden aan de locatie en het beheer van de Huiskamer van De Esch
Puntsgewijze weergave:
De locatie moet centraal gelegen zijn in de wijk De Esch.
b. Functies van de Huiskamer niet versnipperen over verschillende locaties.
c. Noodzakelijke ruimten: bar/lounge, keuken, werkruimte Wijkservicepunt,
werkruimte(n) zzp-ers, minimaal één vergaderruimte en één activiteitenruimte,
eigen ruimte voor jongeren en gebruik van de sportzaal gedurende de
avonden en/of in het weekend.
d. Er geldt een sociaal huurtarief voor de bar-/lounge en de andere ruimten zoals
genoemd bij c.
e. De Huiskamer heeft een eigen beheerder, b.v.k. een sociaal ondernemer.
f. Een kerngroep van het Bewonerscollectief De Esch voert mede de regie over de
Huiskamer, zoveel mogelijk in samenwerking met betrokken welzijnsorganisaties
en andere (onder)huurders van het Pompgebouw.
Streven naar maximale invloed van buurtorganisaties en –ondernemersOm de krachten in de wijk te bundelen en de regie over het welzijnswerk te beïnvloeden, is aanvankelijk voorgesteld om een Buurtcoöperatie op te richten, waarvan actieve bewoners, buurtorganisaties en wijk-gebonden ondernemers lid kunnen worden. Bij nader inzien vergt dat nu te veel tijd (rechtspersoon oprichten met statuten, organisatiemodel enz.). Die tijd is er niet omdat per 1 januari 2016 nieuw beleid met andere geldstromen gaan gelden. Daarom is besloten om vooralsnog te kiezen voor een samenwerkingsverband, onder de naam ‘Buurtcollectief De Esch’.Dit Buurtcollectief gaat functioneren als ‘groeimodel’, met als motto: wie mee wil doen, sluit zich aan. Het groeimodel gaat ook op voor de activiteiten die door het samenwerkingsverband worden ondernomen.
4. Strategie op korte termijn
In eerste instantie richt het Buurtcollectief zich op realisering van de ‘Huiskamer van De Esch’, minimaal zoals het nu als De Pomp in het Pompgebouw functioneert; liever méér ruimten en méér activiteiten. Belangrijk doel daarbij is de regie naar de wijk toetrekken en toegroeien naar zelfbeheer.
Om dat doel te bereiken worden enkele personen tot januari 2016 gemandateerd om de volgende acties te ondernemen:
a. meer draagvlak creëren in de wijk;
b. het Buurtcollectief als samenwerkingsverband publiekelijk uitdragen;
c. samenwerking aangaan met de welzijnsorganisaties, aan wie het
welzijnswerk is gegund (St. Dock en Leliezorggroep c.s)
d. brede bewonersvergadering organiseren in januari 2016 met terugkkoppeling
De gemandateerden zijn:
– vertegenwoordigers van resp. Bewonersplatform en Buurt Bestuurt
– vertegenwoordiger(s) van Welzijnspraktijk De Esch, St. Super-Actief en St.Abela.